Zásady ochrany osobných údajov

POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV FORMOU OTÁZOK A ODPOVEDÍ
v zmysle § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle článku 13 a 14 nariadenia GDPR

Otázka: Aké sú identifikačné a kontaktné údaje zamestnávateľa (prevádzkovateľa)?
Odpoveď: FUTURIT, s.r.o. so sídlom: Nám. M. R. Štefánika 18, 906 13 Brezová pod Bradlom, IČO: 48 048 569, zapísaný v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 39078/R, Kontaktné údaje: e-mail: info@futurit.org

Otázka: Má prevádzkovateľ pre účel spracúvania mojich osobných údajov svojho zástupcu?
Odpoveď: Nie, nemá. Prevádzkovateľ má sídlo na území Slovenskej republiky, teda zástupcu nemá ustanoveného.

Otázka: Má prevádzkovateľ určenú zodpovednú osobu?
Odpoveď: Áno má. Pre účely riešenia otázok, podnetov alebo akejkoľvek inej komunikácie, ktorá sa týka Vašich osobných údajov môžete kontaktovať priamo zodpovednú osobu prevádzkovateľa na mailovej adrese info@futurit.org

Otázka: Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
Odpoveď: Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch sa môže jednať o poskytnutie údajov pri príprave zmluvy a súvisiacich dokumentov v súvislosti s realizáciou zmlúv, poskytnutím údajov prostredníctvom dotazníka uchádzača o zamestnanie, prípadne testovacieho formulára, poskytnutie údajov získaných evidenciou pracovnej doby, pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu Skype, Fb, Messenger). Pokiaľ na spracovanie niektorých osobných údajov na konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, tak takéto údaje na daný účel spracovávame len s vašim súhlasom.
Bežné osobné údaje, ktoré spracovávame: Meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné meno, štátna príslušnosť, rodinný stav, adresa bydliska, číslo pasu pri cudzincovi, počet detí, vzdelanie, informácie o trestnej minulosti (len pri pracovných pozíciách vyžadujúcich bezúhonnosť), zdravotná spôsobilosť, informácie o dôchodku, zdravotná poisťovňa, číslo účtu, súkromné telefónne číslo a súkromný email. Nespracovávame žiadne zvláštne kategórie osobných údajov.

Otázka: Aký je účel spracúvania mojich osobných údajov a právny základ tohto spracúvania?
Odpoveď: Vaše osobné údaje spracúvame na účely: spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov, vedenia personálnej a mzdovej agendy a dodržania povinnosti prevádzkovateľa (zamestnávateľa), ktoré mu plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov v tejto oblasti. Právnym základom pre spracovanie je čl. 6 bod 1. písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Otázka: Aké sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany?
Odpoveď: Vaše osobné údaje sa môžu spracúvať na oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ako je uplatňovanie náhrady škody, alebo iných plnení a pohľadávok, na ktoré vznikne zamestnávateľovi právo počas trvania pracovno-právneho vzťahu alebo po jeho skončení.

Otázka: Aké sú identifikačné údaje príjemcu alebo kategórií príjemcov, ktorým sa moje osobné údaje poskytujú?
Odpoveď: Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje neposkytuje ďalšiemu príjemcovi, kategórii príjemcov alebo tretej osobe. Vaše osobné údaje využíva na stanovený účel výlučne prevádzkovateľ. Výnimku môže tvoriť plnenie zákonnej povinnosti voči orgánom verejnej moci, ako sú napríklad exekútori, súdy, polícia, a pod.

Otázka: Zamýšľa prevádzkovateľ prenášať moje osobné údaje do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie?
Odpoveď: Nie, Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Vaše osobné údaje využíva výlučne prevádzkovateľ a to v rozsahu a stanovenom účele, ako to plynie z odpovedí na otázku č. 5.

Otázka: Ako dlho budú moje osobné údaje uchovávané u prevádzkovateľa?
Odpoveď: Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ využívať na stanovený účel a v určenom rozsahu do momentu zániku pracovno-právneho vzťahu a po tomto čase počas lehoty určenej právnym poriadkom Slovenskej republiky na archiváciu týchto údajov.

Otázka: Aké mám ako dotknutá osoba, teda osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú základné práva?
Odpoveď: Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva môžete kedykoľvek tohto požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, bude Vám teda oznámené ako osobné údaje o Vás spracúvame, na aký účel a na akom právnom základe. Na získanie týchto informácií môžete využiť kontaktné údaje prevádzkovateľa uvedené v odpovedi na otázku č. 1. Zároveň máte právo, aby Vaše osobné údaje boli vedené v správnom zložení a aktuálne (právo na opravu osobných údajov). Tiež máte ako dotknutá osoba právo na vymazanie svojich osobných údajov, ak zanikol pre prevádzkovateľa zákonný dôvod na ich spracúvanie.
Máte taktiež právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak:
budete namietať správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť Vašich osobných údajov,
spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania Vašich osobných údajov, ale potrebujete ich Vy osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás, ako dotknutej osoby.
Ako dotknutá osoba máte taktiež právo namietať spracúvanie osobných Vašich osobných údajov, čo znamená, že máte právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte taktiež právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie,

okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 Zákona č. 18/2018 Z.z.
Od prevádzkovateľa taktiež máte právo získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a takto získané osobné údaje môžete prenášať k inému prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje Vám sprístupníme vo forme, akej si požiadate, najčastejšie v tabuľkovej štruktúre vo formáte PDF.
Pre prípady otázok alebo iných dopytov nad rámec uvedených otázok a odpovedí alebo uplatňovania Vašich právo spojených s Vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na našich kontaktných údajoch, ktoré sú uvedené v odpovedi pod otázkou č. 1.

Otázka: Môžem svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov, kedykoľvek odvolať?
Odpoveď: V tomto prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov deje na základe titulu uvedeného v čl. 6 bod 1. písm. c) GDPR, čo je zákonne spracúvanie, teda spracúvanie plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zamestnávateľa) a Váš súhlas na spracúvanie nie je potrebný a ani sa nezískava.
Spoločnosť spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak:
účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon. Ak zoznam alebo rozsah osobných údajov nie je ustanovený, spoločnosť môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania pri dodržaní základných povinností podľa § 13 ods. 3 písm. a) až e) i) zákona o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak.
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,
sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené,
spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany pre tieto účely: – zabezpečenie predzmluvných/ zmluvných vzťahov

Ak nám dáte váš súhlas, budeme vaše osobné údaje spracovávať iba v rozsahu udeleného súhlasu.
Pred tým, ako nám dáte váš súhlas, vás budeme informovať o tom, akých údajov a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu, budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní vášho súhlasu, pretože na takéto konkrétne účely súhlas potrebný nie je.

Otázka: Môžem v súvislosti s ochranou mojich osobných údajov podať podnet alebo návrh na príslušný štátny orgán, ktorý by preveril zákonnosť postupu prevádzkovateľa pri spracúvaní mojich osobných údajov?
Odpoveď: Áno, môžete podať podnet na začatie konania, ktorým sa preverí, či prišlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo či prišlo k porušeniu zákona (zákon NR

SR č. 18/2018 Z. z.). Návrh sa podáva na Úrad na ochranu osobných údajov, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: 421 02 323 132 14.

Otázka: Je poskytovanie osobných údajov v tomto prípade zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou? Som povinný moje osobné údaje poskytnúť a aké sú následky, ak ich neposkytnem?
Odpoveď: Vami poskytované osobné údaje sú výkonom zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zamestnávateľa), ktorý ich spracúva v rozsahu, akom mu to plynie z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti miezd, odvodov, daní a personalistiky. Osobné údaje ste na tento účel povinný ako zamestnanec poskytnúť, bez ich poskytnutia a ďalšieho spracúvania na určený účel prevádzkovateľ (zamestnávateľ) nevie s Vami vytvoriť pracovno-právny vzťah, teda Vás zamestnať.

Otázka: Využíva alebo aplikuje prevádzkovateľ automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania?
Odpoveď: Nie, tieto formy a postupy podľa § 28 zákona (zákon NR SR č. 18/2018 Z. z.) prevádzkovateľ neuplatňuje a neaplikuje.